Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

1. Úvod

Prevádzkovateľ osobných údajov SZČO Mgr. Elena Herková, ulica Študentská 5679/41, IČO: 40624676 zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava pod číslom Č207-17511 sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a dodávateľov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako SZČO Mgr. Elena Herková, ulica Študentská 5679/41, IČO: 40624676, zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas návštev našej webovej stránky na doméne www.textservis.sk („naša webová stránka“) a/alebo pri používaní našich služieb.

V našich Pravidlách ochrany osobných údajov zistíte:

 • aké informácie zhromažďujeme,
 • prečo ich zhromažďujeme,
 • s kým údaje zdieľame,
 • ako vaše údaje chránime,
 • aké máte práva,
 • ako môžete vaše údaje upraviť, exportovať alebo odstrániť.


2. Aké údaje SZČO Mgr. Elena Herková, ulica Študentská 5679/41, IČO: 40624676 zhromažďuje

Keď na našej webovej stránke vyplníte a odošlete ´Objednávkový formulár Dopyt preklad/tlmočenie, Otázky´, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy/organizácie, e-mail, telefón/mobil. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webe prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke. Medzi informácie, ktoré zbierame týmto spôsobom môže patriť vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenie prehliadača.


3. Prečo SZČO Mgr. Elena Herková, ulica Študentská 5679/41, IČO: 40624676 zhromažďuje údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na účely:

 • poskytovania služieb, o ktoré ste nás požiadali,
 • optimalizácie a rozšírenia našich služieb, ktoré vám poskytujeme,
 • ochrany oprávnených záujmov našich aktív alebo záujmov našich ďalších zákazníkov,
 • analýzy návštev na našej webovej stránke,

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre účely, na ktoré sa zbierajú.

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

SZČO Mgr. Elena Herková, ulica Študentská 5679/41, IČO: 40624676 postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa,
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
Súhlas dotknutej osoby
 • Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a voľne, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.
 • Dotknutá osoba dáva súhlas samostatne pre každý účel spracovania osobného údaja
 • Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť.
 • Považujeme poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladieme dôraz na rešpektovanie súkromia.


4. Reklamné a iné systémy

Používame reklamné systémy (napríklad Google AdWords), ktoré zhromažďujú súbory cookies tretích strán na našej webovej stránke. Súbory cookies zhromaždené týmito reklamnými systémami budú používané tretími stranami na účely reklamy.

Naša webová stránka používa remarketingové služby Google AdWords na inzerovanie špecifického obsahu, výhradne na účely reklamy prostredníctvom internetu, najmä v reklamnej sieti Google. Google AdWords Remarketing nám umožňuje prispôsobiť obsah inzercie tak, aby lepšie vyhovoval vašim potrebám a zobrazoval iba reklamy, ktoré sú pre vás relevantné.

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Viac informácií nájdete v časti informácie o cookies na tejto webstránke.


5. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je stanovená podľa konkrétneho účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitných predpisov. Obvykle len po dobu vytvorenia odpovede na váš dopyt na základe vyplnenia objednávkového formulára, na spracovanie vami zadanej objednávky, jej vyhotovenie a zaplatenie.

Bezpečne likvidujeme všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila.


6. Zdieľanie vašich údajov

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami, ako napríklad:

 • s dodávateľmi webových služieb

S výnimkou prechádzajúcej vety, vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zdieľané so žiadnou treťou stranou, okrem nasledujúcich prípadov:

 • keď je spoločnosť povinná poskytnúť osobné údaje zákonom alebo
 • príkazom verejnej moci, alebo ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie vašich údajov. Cieľom je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich údajov.


7. Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie sťažnosti

Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz vašich osobných údajov môžete prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu info@textservis.sk. Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese info@textservis.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


8. Platnosť pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá o ochrane osobných údajov sú aktuálne. Posledná aktualizácia bola vykonaná a publikovaná na webovej stránke www.textservis.sk dňa 30.06.2023. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Pravidlá o ochrane osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových technológií.